เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

Attachments:
Download this file (authority-nonthongnayoong.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[อำนาจหน้าที่(เทศบาลตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี)]308 kB

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนทอง

เทศบาลตำบลโนนทอง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 ดังนี้

        1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

        2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

        3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

        4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

        5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

        6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

        7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

        8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ  ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

     มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

        1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

        2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

        3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

        4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

        5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

        6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

        7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

        8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

        9. เทศพาณิชย์

    และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 ดังนี้

        1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

        2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

        3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

        4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

        5.การสาธารณูปการ

        6.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

        7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

        8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว

        9.การจัดการศึกษา

        10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส   

        11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

        12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

        13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

        14.การส่งเสริมกีฬา

        15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

        16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น    

        17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

        18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

        19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

        20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

        21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

        22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

        23.การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ

        24.การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        25.การผังเมือง

        26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

        27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ

        28.การควบคุมอาคาร

        29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

        30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem