เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

 

O05

นางสาวสุขศรี คำสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
สายด่วน : 088-5189395

 

O05

นายภัทรพล นาคอก
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ

O05

ตำแหน่งว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

O05

นายทศพล พลดร
นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ

P04-5-1.jpeg

นางสาวปภัสสร จันทะวิระ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

O05

นายจักรพันธ์ สมบูรณ์ธรรม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ

O05

นางสาวกุลธิดา ชาวกล้า
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน

O05

นางจินตนา คำภูแก้ว
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจำ

O05

นายอนุวัฒน์ หาญบุรุษ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

O05

นางสาวฐานิต แซ่ตัง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

O05

น.ส.ณัฐริตา แสนราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

O05

น.ส.วนิดา จันทะวิระ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

O05

นายจีรานันท์ ดอนโพน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

O05

นางสุนิสา สมบูรณ์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

O05

นายณัฐพล ควรชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

O05

นายบัญชา กุมจันทึก
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายเสกสรรค์ ปะสีระเตสังข์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายอรุณ นันทะแพทย์
พนักงานขับรถยนต์

O05

นายบุญเรือง วิลาจันทร์
พนักงานดับเพลิง

O05

น.ส.ภาวนา ศิริมณี
คนงาน

O05

นางสาวณัฐริณี ลายละเอียด
คนงาน

Z1

นายสุวรรณรัตน์ ทองสะโคม
คนงาน

O05

น.ส.ศศิภา อุ่นแสง
คนงาน

O05

นายดำรงศักดิ์ ชนะชัย 
คนงาน

Z1

นายมนัส สุ้ยสีแดง
ภารโรง

O05

นายคมสัน ปะกิ่ง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายพิเชฐ อาจตา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมี มาระตัง
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายบุญมา สุขอุบล
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายประวุธ มะยุรา
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายสุทธิพงษ์ ชนะชัย
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายอาทิตย์ นันธะแพทย์
คนงานประจำรถขยะ

O05

นายสุทิวัส สุขอุบล
คนงานประจำรถขยะ

Z1

นายธนวัฒน์ วิลาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

Z1

นายสมพงศ์ ดวงศิริ
คนงาน

Z1

นางสาวชราธร ภูมิเพ็ง
พนักงานจ้างทั่วไป สปสช

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem