เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

075691
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
246
409
1243
72519
4719
12740
75691

Your IP: 3.236.50.252
2022-05-19 22:19

ประวัติการจัดตั้ง

   ตำบลโนนทองแยกการปกครองจากตำบลนายูงเมื่อปี พ.ศ.2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมู่บ้าน               มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน เข้ามาทำมาหากินให้มีครัวเรือน/ประชากรเพิ่มมากขึ้น                              จึงแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบคนอีสานทั่วไป

เทศบาลตำบลโนนทอง เดิมได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นได้มีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโนนทอง ได้นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เป็นเทศบาลตำบลโนนทอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เป็นเทศบาลตำบลโนนทอง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน                  พ.ศ. 2556 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม และด้านอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดจากนั้น ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556

          ที่ตั้งของตำบล

ตำบลโนนทอง มีพื้นที่ 117  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,470 ไร่ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนายูง เป็นระยะทาง 16  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทาง 120  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

          ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และเนินภูเขาดิน สูงๆต่ำๆ มีลำหวยโปงเป็นลำน้ำสำคัญไหลผ่าน                     น้ำโสมไหลผ่านบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งน้ำลำชาน และอยู่ในเขตอนุรักษ์บางส่วน

อาณาเขต ตำบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและท้องที่ต่างๆดังนี้

- ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขต     ตำบลแก้งไก่      อำเภอสังคม      จังหวัดหนองคาย

- ทิศใต้               ติดต่อกับเขต     ตำบลนายูง       อำเภอนายูง      จังหวัดอุดรธานี

- ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขต     ตำบลคำด้วง      อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี

                - ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขต     ตำบลนาแค      อำเภอนายูง      จังหวัดอุดรธานี

          ลักษณะภูมิอากาศ

          ตำบลโนนทองมี  3  ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว  มีอากาศที่หนาวจัดและมีหมอกหนาในช่วงตอนเช้า ในช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

             ของปีถัดไป   

ฤดูร้อน    มีอากาศร้อนมากในช่วงเดือน มีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปี

ฤดูฝน      มีฝนตกกระจายและตกหนักในบางพื้นที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี

background nonthongnayoon