เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

สื่อโซเซียลหน่วยงาน

เมนูหลัก

การป้องกันการทุจริต

ประวัติการจัดตั้ง

   ตำบลโนนทองแยกการปกครองจากตำบลนายูงเมื่อปี พ.ศ.2527 มีหมู่บ้านในการปกครอง 7 หมู่บ้าน               มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน เข้ามาทำมาหากินให้มีครัวเรือน/ประชากรเพิ่มมากขึ้น                              จึงแยกหมู่บ้านเป็น 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบคนอีสานทั่วไป

เทศบาลตำบลโนนทอง เดิมได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 สังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นได้มีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อ พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลและช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลโนนทอง ได้นำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เป็นเทศบาลตำบลโนนทอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เป็นเทศบาลตำบลโนนทอง โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน                  พ.ศ. 2556 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรม และด้านอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดจากนั้น ได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เป็นการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2556

          ที่ตั้งของตำบล

ตำบลโนนทอง มีพื้นที่ 117  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 33,470 ไร่ มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนายูง เป็นระยะทาง 16  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 30 นาที ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทาง 120  กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

          ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และเนินภูเขาดิน สูงๆต่ำๆ มีลำหวยโปงเป็นลำน้ำสำคัญไหลผ่าน                     น้ำโสมไหลผ่านบางพื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งน้ำลำชาน และอยู่ในเขตอนุรักษ์บางส่วน

อาณาเขต ตำบลโนนทอง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและท้องที่ต่างๆดังนี้

- ทิศเหนือ           ติดต่อกับเขต     ตำบลแก้งไก่      อำเภอสังคม      จังหวัดหนองคาย

- ทิศใต้               ติดต่อกับเขต     ตำบลนายูง       อำเภอนายูง      จังหวัดอุดรธานี

- ทิศตะวันออก      ติดต่อกับเขต     ตำบลคำด้วง      อำเภอบ้านผือ    จังหวัดอุดรธานี

                - ทิศตะวันตก       ติดต่อกับเขต     ตำบลนาแค      อำเภอนายูง      จังหวัดอุดรธานี

          ลักษณะภูมิอากาศ

          ตำบลโนนทองมี  3  ฤดู ดังนี้

ฤดูหนาว  มีอากาศที่หนาวจัดและมีหมอกหนาในช่วงตอนเช้า ในช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์

             ของปีถัดไป   

ฤดูร้อน    มีอากาศร้อนมากในช่วงเดือน มีนาคม - เดือนเมษายน ของทุกปี

ฤดูฝน      มีฝนตกกระจายและตกหนักในบางพื้นที่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster

background nonthongnayoon

  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนทอง ที่อยู่เลขที่ 266 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380

ติดต่อ เบอร์ติดต่อ
 ⇒ โทรสาร (FAX.)  ⇒ 042-217424  
 ⇒ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์   ⇒ 042-217480-1 
 ⇒ สำนักปลัดเทศบาล   ⇒ กด 1 
 ⇒ นายกเทศมนตรีตำบลโนนทอง   ⇒ กด 2 
 ⇒ กองการศึกษา   ⇒ กด 3
 ⇒ กองช่าง   ⇒ กด 4 
 ⇒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   ⇒ กด 5 
 ⇒ กองคลัง   ⇒ กด 6 
 ⇒ เบอร์ติดต่อกองคลัง   ⇒ 042-219836 

Email : nonthong.ny@gmail.com

เว็บไซต์หน่วยงาน : www.nonthongnayoong.go.th
   Copyright © 2021  www.nonthongnayoong.go.th All Rights Reserved.

ออกแบบและพัฒนาโดย...www.jewelryitem.com รับทำเว็บไซต์หน่วยงานท้องถิ่น (เทศบาล,อบต.)  Email : jewelryitem7749@gamil.com

โทร.080-0071702 Line ID : jewelryitem